Programmas

Latvijā pirmsskolas izglītība bērniem ir obligāta no 5 gadu vecuma, bet mācības bērnudārzā tiek uzsāktas ātrāk. Pirmsskolas izglītības mērķis ir sekmēt vispārējo attīstību un sagatavot bērnu sākumskolai. Pirmsskolas izglītības pedagoģiskais process notiek audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas vienotībā, sekmējot harmonisku bērna attīstību atbilstoši personības attīstības likumsakarībām un vajadzībām.Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis" šobrīd īsteno Pirmsskolas izglītības programmu  kods 01011111 ar mērķi: sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot.

Taču mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, strauja informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība. Aizvien neparedzamāka kļūst cilvēku darbība dažādās jomās. Mēs nezinām, kādā ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā vai kultūras situācijā dzīvos šodienas bērni, kad kļūs par pieaugušajiem. Mūsu bērniem nākotnē pašiem būs jārada līdz šim nepieredzēta un mums nezināma ekonomiskā, politiskā, sociālā un kultūras vide. Pasaules ekonomikas forums paredz -  65% no jaunajiem cilvēkiem, kuri patlaban sāk skolu, strādās profesijā, kāda šodien neeksistē. Izglītības loma šādos apstākļos mainās. Zināšanām joprojām ir būtiska nozīme. Taču līdztekus pamatprasmēm nozīmīgās cilvēka darbības jomās (kā valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un mākslas, matemātikas un datorzinātnes, dabaszinātņu un inženierzinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes), lai spētu orientēties jaunajos apstākļos, svarīgas kļūst starpdisciplinārās prasmes, dažādas personības īpašības, attieksme un noteiktu vērtību sistēma. Latvijas skolēnu rezultāti starptautiskos pētījumos atbilst OECD valstu vidējam līmenim. Tomēr uzmanības vērti ir divi tālākas analīzes fakti - Latvijas skolēnu procents ar augstu kompetenci (5. un 6. līmeni no sešiem līmeņiem kopā) ir uz pusi mazāks nekā Eiropā vidēji, turklāt, salīdzinoši nozīmīgs – katrs piektais piecpadsmitgadnieks Latvijā – ir ar zemu kompetenci. Šo skolēnu tālākās akadēmiskās un profesionālās iespējas ir būtiski ierobežotas. 


Lai to mainītu, jāmainās mācīšanas pieejai skolās un pirmsskolās Latvijā, lūk ko par to saka projekta Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa


Arī mēs esam pārmaiņu sākumā un no 2018.gada septembra pakāpeniski ieviesīsim jauno kompetencēs balstīto mācību pieeju. Ar šīs pieejas mērķi, uzdevumiem, mācību procesu un sasniedzamajiem rezultātiem varat iepazīties šeit skola 2030