Sadarbība ar vecākiem


Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībā. Lai bērni veiksmīgi integrētos pirmsskolā un sabiedrībā kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem. Vispirms bērni mācās ģimenē, tāpēc pirmsskolai ir svarīgi sadarbojoties turpināt ģimenē iesākto bērna personības attīstību. Tieši pirmsskolas un ģimenes sadarbība ir noteicošais faktors, lai pedagogi un atbalsta personāls gūtu izpratni un prasmes darbam ar bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem. Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagogu darba kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumus, turklāt ne tikai to, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu klasē esošo audzēkņu sniegumu.

Mūsu iestādē sadarbība ar vecākiem tiek organizēta, balstoties uz VISC metodiskajiem ieteikumiem

Laimīga bērna vecāku rokasgrāmata - pamatzināšanas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā.

Mūsu iestādē veiksmīgi darbojas Vecāku padome, kas aktīvi iesaistās visu.p.i.i. svarīgāko jautājumu risināšanā.

Lielu PALDIES sakām tiem vecākiem, kas regulāri mūs atbalsta dažādos pasākumos gan p.i.i. ietvaros, gan pilsētas rīkotajos svētkos!


Bērnu drošība, lietojot rotaļlietas ar baterijām

Informatīvais materiāls vecākiem bērnu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā

Privātuma politika

Pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem pieejama dalība bezmaksas attālinātās lekcijās par sekojošiem jautājumiem:
1. Kā bērns piedzīvo stresu un kā izprast bērna vajadzības?;
2. Vecāka ietekme bērna attīstībā un audzināšanā;
3. Kāpēc bērns melo?;
4. Kā runāt ar bērniem par intīmām tēmām un ķermeni?

Dalība ir bez maksas, pieejama ikvienam vecākam. Nodarbības vada sertificēta klīniskā un izglītības psiholoģe Elīna Seleviča un sertificēta klīniskā un konsultējošā psiholoģe Iveta Krūmiņa.
Vienmēr nodarbību laikā priecājamies atbildēt uz vecāku jautājumiem. Lekcijas domātas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākiem.
Visas septembra tiešsaistes bezmaksas lekcijas atrodamas šeit: