Sadarbība ar vecākiem


Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībā. Lai bērni veiksmīgi integrētos pirmsskolā un sabiedrībā kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem. Vispirms bērni mācās ģimenē, tāpēc pirmsskolai ir svarīgi sadarbojoties turpināt ģimenē iesākto bērna personības attīstību. Tieši pirmsskolas un ģimenes sadarbība ir noteicošais faktors, lai pedagogi un atbalsta personāls gūtu izpratni un prasmes darbam ar bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem. Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagogu darba kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumus, turklāt ne tikai to, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu klasē esošo audzēkņu sniegumu.

Mūsu iestādē sadarbība ar vecākiem tiek organizēta, balstoties uz VISC metodiskajiem ieteikumiem
Jau vairākus gadus, iestādē aicinām piedalīties "Multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7". Kas tas ir? Īsumā: bērnu sociālo prasmju treniņu nodarbības vecākiem un pedagogiem, individuālais darbs ar ģimenēm. Plašāk ar programmas mērķiem, uzdevumiem, struktūru un būtību var iepazīties šeit: STOP 4-7

Laimīga bērna vecāku rokasgrāmata - pamat zināšanas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā.

Mūsu iestādē veiksmīgi darbojas Vecāku padome, kas aktīvi iesaistās visu p.i.i. svarīgāko jautājumu risināšanā.

Lielu PALDIES sakām tiem vecākiem, kas regulāri mūs atbalsta dažādos pasākumos gan p.i.i. ietvaros, gan pilsētas rīkotajos svētkos!


Bērnu drošība, lietojot rotaļlietas ar baterijām

Informatīvais materiāls vecākiem bērnu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā

Privātuma politika